Başkent Kişisel Eğitim

SPSS ve İleri Derece İstatistik Eğitimi

EĞİTİMİN KAPSAMI

Bu eğitimin temel amacı bireylerin SPSS programı aracılığı ile ampirik analizlerini kendi başlarına gerçekleştirip akademik dile uygun bir şekilde raporlanmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda;

  • Çalışmanın hipotezlerinin oluşturulması,
  • Anket oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • Hipotez testleri,
  • Uygun ölçeklerin belirlenip bu ölçeklere uygun anketin oluşturulması,
  • Gerekli olan örneklem boyutunun belirlenmesi,
  • SPSS programına verilerin girişi,
  • Betimsel İstatistiklerin konu anlatımı ve SPSS programı aracılığı ile bunların raporlanması,
  • Elde edilen hipotezler doğrultusunda verilerin yapısına uygun yöntemin belirlenmesi,
  • SPSS programı aracılığı ile hipotez testlerinin sınanması,

Bu testlerin uygun akademik dil çerçevesinde raporlanması bu eğitimin temel kapsamının yol haritasını ifade etmektedir.

EĞİTİMİN PROGRAMI

A. Video Eğitim İçeriği
1. Temel İstatistik Bilgileri Konu Anlatımı
• Genel Olarak Anket Verilerine Bakış
• Evren ve Örneklem Nedir?
• Betimsel İstatistik ve Çıkarımsal İstatistik Ayrımı
• Değişken ve Parametre (Bağımlı – bağımsız, nicel – nitel, kesikli – sürekli)
• Ölçüm Düzeyleri
• Merkezi Eğilim Ölçütleri (Ortalama , Mod, Medyan)
• Merkezi Dağılım Ölçütleri (Standart Sapma, Varyans, Kovaryans)
• Hipotez Testleri

2. SPSS Programı Hakkında Genel Bilgiler
• Programın Arayüzüne Temel Bakış
• Menülerin Tanıtılması
• Veri Editörü ve Değişken Editörü
• SPSS’e Dış Kaynaktan Veri Okutulması

3. SPSS’e Veri Girişi
• Nokta, Virgül Ayrımı ve Klavyeden Veri Girişi
• Değişken Oluşturma ve Değişken Yapılarının Düzenlenmesi
• SPSS’te Çalışma Örneklem Belirlenmesi (Sub-samples)
• Değişken Dönüşümü
• Mevcut Değişkenlerden Yeni Değişken Türetilmesi

4. SPSS’te Verileri Betimleme
• Tanımlayıcı İstatistiklere İlişkin Tabloların Oluşturulması
• Gruplara Göre Tanımlayıcı İstatistikler
• Frekans Tabloları
• Çapraz Tablolar

5. Analiz Öncesi Pre-Testler ve Varsayım Kontrolleri
• Ölçekler için Değişken Oluşturma
• Güvenilirlik Testi (Anketin Güvenilirliğinin Test Edilmesi)
• Parametrik ve Nonparametrik Testler ve Ayrımın Nedeni
• Normallik Testi (Hipotezlerin Kurulması ve SPSS’teUygulanması)

6. Parametrik Testler
• Tek Örneklem t Testi
• Bağımsız Örneklem t Testi
• Eşleştirilmiş Örnekler t Testi
• Tek Yönlü ANOVA

7. Parametrik Olmayan Testleri
• Ki- kare testi
• Mann-Whitney U testi
• Wilcoxon işaretli sıralar toplamı ve işaret testi
• Kruskal Wallis testi

8. İlişki Analizi
• Korelasyon Testleri
• Regresyon Analizi

9. Faktör Analizi

EĞİTİM HAKKINDA

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 106 SAAT (90 SAAT TEORİK + 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE: DEVLET ÜNİVERSİTESİ – RICCON ACADEMY ONAYLI

SINAV: ONLINE

Dr. Erkan AĞASLAN

Formu Doldurun, Sizi Arayalım

TOP
Formu Doldurun, Sizi Arayalım
WhatsApp chat